Autocad ม เล pdf อก ไม plot ให

Home » Maha Sarakham » Plot autocad ไม ม pdf ให เล อก

Maha Sarakham - Plot Autocad ไม ม Pdf ให เล อก

in Maha Sarakham

าเน

plot autocad ไม ม pdf ให เล อก

าเน. 2013-1-22 · ในส วนนี้คุณจะค นพบสิ่งใหม ที่ AutoCAD 2011 ได เพิ่ม ความสามารถใหม ๆ เข ามา มีการเลือกวัตถุ หรือจะเลือกแบบ Well เมื่อไม มีวัตถุให, 2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค.

าเน

าเน. 2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008, 2011-7-11 · 1.2 เกณฑ การพิจารณาเล ือกใช ขนาดของกระดาษเข ียนแบบ ให สอดคล องกับรายละเอ ียดที่เขียนและย อให สั้นโดยใช ไม เกิน 5 ตัว อักษร.

2016-4-29 · M2989688 ก รุ ณ า อ ย่ า ใ ห้ อ า ห า ร สั ต ว์ ใ น ก ร ง !!!! C2989690 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ถูกลืม X2990638 มีที่ไหนรับplotแบบ autocad บ้างคะ [BA1593707] ช่วยแนะนำ 2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค

2013-1-22 · ในส วนนี้คุณจะค นพบสิ่งใหม ที่ AutoCAD 2011 ได เพิ่ม ความสามารถใหม ๆ เข ามา มีการเลือกวัตถุ หรือจะเลือกแบบ Well เมื่อไม มีวัตถุให 2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008

2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน 2013-1-22 · ในส วนนี้คุณจะค นพบสิ่งใหม ที่ AutoCAD 2011 ได เพิ่ม ความสามารถใหม ๆ เข ามา มีการเลือกวัตถุ หรือจะเลือกแบบ Well เมื่อไม มีวัตถุให

2011-7-11 · 1.2 เกณฑ การพิจารณาเล ือกใช ขนาดของกระดาษเข ียนแบบ ให สอดคล องกับรายละเอ ียดที่เขียนและย อให สั้นโดยใช ไม เกิน 5 ตัว อักษร 2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back

2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา 2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน

2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน 2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค

2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค 2011-7-11 · 1.2 เกณฑ การพิจารณาเล ือกใช ขนาดของกระดาษเข ียนแบบ ให สอดคล องกับรายละเอ ียดที่เขียนและย อให สั้นโดยใช ไม เกิน 5 ตัว อักษร

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา

2011-7-11 · 1.2 เกณฑ การพิจารณาเล ือกใช ขนาดของกระดาษเข ียนแบบ ให สอดคล องกับรายละเอ ียดที่เขียนและย อให สั้นโดยใช ไม เกิน 5 ตัว อักษร 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา

2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน 2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน

2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค 2016-4-29 · M2989688 ก รุ ณ า อ ย่ า ใ ห้ อ า ห า ร สั ต ว์ ใ น ก ร ง !!!! C2989690 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ถูกลืม X2990638 มีที่ไหนรับplotแบบ autocad บ้างคะ [BA1593707] ช่วยแนะนำ

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2011-7-11 · 1.2 เกณฑ การพิจารณาเล ือกใช ขนาดของกระดาษเข ียนแบบ ให สอดคล องกับรายละเอ ียดที่เขียนและย อให สั้นโดยใช ไม เกิน 5 ตัว อักษร

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008

2011-7-11 · 1.2 เกณฑ การพิจารณาเล ือกใช ขนาดของกระดาษเข ียนแบบ ให สอดคล องกับรายละเอ ียดที่เขียนและย อให สั้นโดยใช ไม เกิน 5 ตัว อักษร 2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008

2016-4-29 · M2989688 ก รุ ณ า อ ย่ า ใ ห้ อ า ห า ร สั ต ว์ ใ น ก ร ง !!!! C2989690 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ถูกลืม X2990638 มีที่ไหนรับplotแบบ autocad บ้างคะ [BA1593707] ช่วยแนะนำ 2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back

2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008 2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน

2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค 2013-1-22 · ในส วนนี้คุณจะค นพบสิ่งใหม ที่ AutoCAD 2011 ได เพิ่ม ความสามารถใหม ๆ เข ามา มีการเลือกวัตถุ หรือจะเลือกแบบ Well เมื่อไม มีวัตถุให

าเน

plot autocad ไม ม pdf ให เล อก

าเน. 2013-1-22 · ในส วนนี้คุณจะค นพบสิ่งใหม ที่ AutoCAD 2011 ได เพิ่ม ความสามารถใหม ๆ เข ามา มีการเลือกวัตถุ หรือจะเลือกแบบ Well เมื่อไม มีวัตถุให, 2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back.

าเน. 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา, 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา.

าเน

plot autocad ไม ม pdf ให เล อก

าเน. 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา.

plot autocad ไม ม pdf ให เล อก


2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา

2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค 2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค

2016-4-29 · M2989688 ก รุ ณ า อ ย่ า ใ ห้ อ า ห า ร สั ต ว์ ใ น ก ร ง !!!! C2989690 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ถูกลืม X2990638 มีที่ไหนรับplotแบบ autocad บ้างคะ [BA1593707] ช่วยแนะนำ 2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008

2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน 2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008

2011-5-11 · หวังเป นอย างยิ่งว า หนังสือเล มนี้จะช วยให นักศึกษาและผ ู ที่สนใจในการ เขียนแบบ CAD สามารถ 1.3.1 ฟ งชั่ ที่ิ่มเตนใหมิมใน AutoCAD LT 2008 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา

2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน 2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค

2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back 2016-4-29 · M2989688 ก รุ ณ า อ ย่ า ใ ห้ อ า ห า ร สั ต ว์ ใ น ก ร ง !!!! C2989690 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ถูกลืม X2990638 มีที่ไหนรับplotแบบ autocad บ้างคะ [BA1593707] ช่วยแนะนำ

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ

2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา

2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back 2011-7-11 · 1.2 เกณฑ การพิจารณาเล ือกใช ขนาดของกระดาษเข ียนแบบ ให สอดคล องกับรายละเอ ียดที่เขียนและย อให สั้นโดยใช ไม เกิน 5 ตัว อักษร

2010-9-13 · ใช AutoCAD Map 2000i 2. เป าดเข Map เลื Image อก ÆInsert ดัูงรี่ 1 ปท ูี่ 1 ) ปท ือกไฟล ี่ที่ต แผนท องการใช ข ูอม ลจะแสดงตงานําแหน งเลขพิกัดของแผน 2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ

2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back 2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค

2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back 2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค

2016-4-29 · M2989688 ก รุ ณ า อ ย่ า ใ ห้ อ า ห า ร สั ต ว์ ใ น ก ร ง !!!! C2989690 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ถูกลืม X2990638 มีที่ไหนรับplotแบบ autocad บ้างคะ [BA1593707] ช่วยแนะนำ 2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ

2014-6-17 · ําสั่งหรือยกเล ิกคําสั่งขณะน ั้น ให กดปุ ม “ Esc ” หากต องการเล ือกใช คําสั่งย อยในค ําสั่งนั้นๆ ให พิมพ อักษรต ัวพิมพ ใหญ ของ 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา

2011-4-2 · ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ (System Variables) 509 2 - เป ด Snap tip 3 - เป ด Magnet BACKZ (Read only) เก็บค าระยะห างจากระนาบซ อนรูปด านหลัง(Back 2013-1-22 · ในส วนนี้คุณจะค นพบสิ่งใหม ที่ AutoCAD 2011 ได เพิ่ม ความสามารถใหม ๆ เข ามา มีการเลือกวัตถุ หรือจะเลือกแบบ Well เมื่อไม มีวัตถุให

plot autocad ไม ม pdf ให เล อก

2010-9-22 · คลองตามเส ี่นสี่ เหลโดยใชยม คํั่งาส Modify ื ClipอกเลÆImage ดัูงรป ที่ 7 เมื่อ Plot ส วนแรกเสร็ จแลวให ส Plot วนที่ับหน 2 โดยกล ากระดาษ แล วค 2013-6-2 · 1.หลักการเข ียน GridLine และเสา รายละเอียดใน Head แบบ ถ้าต้องการเปลยนแปลงหลี่ ังจาก ระดับ Roof คือระดับหลังอะเสหล ังคา